Vedtekter

VEDTEKTER FOR SAMEIET SCHULTZEHAUGEN VEL

Vedtatt på stiftelsesmøte 09.12.2003.

Endret på sameiermøte 16.06.2004 og 10.05.05

1.       Medlemmer – FormÃ¥l

1.1     Medlemmer av Sameiet Schultzehaugen Vel er seksjonseierne i følgende eiendommer:

 • Sameiet Schultzehaugen 1, gnr 218, bnr 230, seksjonsnr 1-63
 • Sameiet Schultzehaugen 2, gnr 218, bnr 231, seksjonsnr 1-9
 • Sameiet Schultzehaugen 3,  gnr 218, bnr 232, seksjonsnr 1-2
 • Sameiet Schultzehaugen 4, gnr 218, bnr 229, seksjonsnr 1-5
 • Sameiet Schultzehaugen 5, gnr 218, bnr 228, seksjonsnr 1-129

Seksjonseierne benevnes heretter «sameiere». Hvert av sameierne har ved kjøp av sin seksjon ervervet 1/207 av gnr 218, bnr 116 i Oslo kommune («Eiendommen»). Sameierne er sameiere i Eiendommen.

Eiendommen er fellesareal for sameierne og består av hage, vei og øvrige fellesområder.

Sameierne har rett og pliktig til medlemskap i vellet.

Formålet med disse vedtekter er følgende:

 • Ã¥ sikre at Eiendommens samlede uteareal blir vedlikeholdt, slik at det alltid fremstÃ¥r som rent og i god stand, og slik at det kan utnyttes pÃ¥ en for sameierne hensiktsmessig mÃ¥te.
 • Ã¥ regulere bruk, drift, vedlikehold av Eiendommen samt forholdet til sameierne
 • Ã¥ regulere fellesfunksjoner for eierseksjonssameiene nevnt i pkt 1.1 og forholdet til disse eierseksjonssameiene.
 • Ã¥ sikre at kostnadene til drift og vedlikehold av Eiendommen fordeles pÃ¥ sameierne gjennom sameiene i henhold til fastsatt fordelingsnøkkel.
 • Ã¥ sikre alle medlemmer medbestemmelse over Eiendommen.
 • Ã¥ etablere en hensiktsmessig organisasjon for ivaretakelsen av de formÃ¥l som er nevnt i punktene over.

1.3      Sameiernes bruk av Eiendommen:

 • Sameierne, herunder deres beboere og besøkende, har rett til Ã¥ ferdes pÃ¥ og til Ã¥ bruke Eiendommens uteareal. Sameierne kan bruke hagen til fritids- og rekreasjons­omrÃ¥de. OmrÃ¥det kan ikke benyttes til andre formÃ¥l.
 • Bruken skal skje hensynsfullt og i samsvar med formÃ¥let med arealet.
 • Sameierne har ikke rett til Ã¥ kjøre med bil eller andre motorkjøretøy pÃ¥ veien over Eiendommen, sÃ¥fremt det ikke er gitt tinglyst adkomstrett om dette.
 • Sameierne plikter ved bruken av eiendommen Ã¥ følge vellets vedtekter, de ordensregler som eventuelt vedtas for vellet, og for øvrig de til enhver tid offentlige bestemmelser.
 • Vellet kan fastsette nærmere ordensregler
 • Sameierne plikter Ã¥ respektere de heftelser som ligger til Eiendommen, og som fremgÃ¥r av vedlegg 1 til disse vedtekter.

2.        Vellets oppgaver

2.1.     Vellet har rett og plikt til å gjennomføre vedlikehold/drift av Eiendommen, slik som stell av hagen, vedlikehold av vei samt brøyte/strø slik at veien er godt fremkommelig vinterstid etc. Vellet treffer alle avgjørelser som naturlig hører sammen med disse oppgaver.

2.2.   Vellet skal på vegne av sameierne forvalte og drifte renovasjon for alle sameierne. Vellet kan være kontraktspart med leverandør av fjernvarme.

2.3.    Vellet fordeler kostnadene iht. pkt 5.1 og 5.2.

2.4.    Vellet kan fastsette nærmere bruksregler for Eiendommen.

3.        Årsmøtet

3.1.     Vellets øverste organ er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni måned. Tid og sted bestemmes av styret, og bekjentgjøres for sameierne og samtlige møteberettigede minst 8 dager før møtet. Forslag til planer og budsjett må være sendt sameierne senest 1. mars samme år. Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer.  Alle møteberettigede kan kreve saker tatt opp på årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp i innkallingen.

3.2.    Møte- og stemmeberettigede er alle sameierne. Sameierne har stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier.

3.3.    Årsmøtet velger en møteleder og en referent samt to personer til å undertegne protokollen. Leder for Vellets styre leder årsmøtet frem til møteleder er valgt. Protokoll fra årsmøtet med årsmøtets beslutninger sendes sameierne, evt. via styret i det enkelte eierseksjonssameie.

3.4.    Årsmøtets vedtak treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet følger av pkt 6.

3.5.    Årsmøtet behandler:

*  Årsberetning
*  Revidert regnskap
*  Innkomne forslag
*  Planer og budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av sameiernes bidrag
*  Valg av styrets leder
*  Valg av revisor (kun ved bytte av revisor)
*  Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer

3.6.    Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller minst 10 % av vellets medlemmer fremmer skriftlig krav om det overfor styret. Ekstraordinært årsmøte avvikles etter samme bestemmelser som ordinært årsmøte så langt disse regler passer.

4.        Styret

4.1.     Vellet ledes av et styre. Styrene i eierseksjonssameiene som nevnt i pkt 1.1 velger i sin midte hver sin representant til vellets styre.   Styresameierne samt varamedlemmer oppnevnes for 1 år og kan gjenvelges. Navnene på oppnevnte medlemmer må være innsendt til vellets styre senest 14 dager før ordinært årsmøte. Styrets leder velges blant styre­sameierne av årsmøtet. Navn på styrets øvrige medlemmer skal fremkomme av årsmøteprotokollen. Styret i Schultzehaugen Garasjelag har rett til å utpeke en representant som har møterett og talerett på vellets styremøter.

4.2.    Styret har den daglige forvaltning av vellet og skal iversette årsmøtets vedtak.  Innenfor rammene av årsmøtets vedtak og de økonomiske midler som står til vellets disposisjon bestemmer styret hvordan vedlikehold og drift av uteareal skal organiseres og utføres. Styret kan herunder engasjere forretningsfører, vaktmester, vaktselskap og/eller annet personale til å utføre oppgavene.

4.3.    Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Alle utbetalinger attesteres av to styremedlemmer før utbetaling.

4.4.    Styret holder møte når minst 10 % av styresameierne krever det.

4.5.    Styrets vedtak protokolleres. Protokoll undertegnes av de tilstedeværende styremedlemmer. Styrets protokoll gjøres kjent for styrene i eierseksjonssameiene som nevnt i pkt 1.1.  Møteberettigede på årsmøtet har rett til innsyn i protokollen.

4.6.    Styret treffer sine avgjørelser med alminnelig flertall blant de møtende.  Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av representantene, herunder leder eller nestleder, er til stede.  Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

4.7.    Styret skal påse at Eiendommen blir brukt i samsvar med formålet jf pkt 1.2, slik at for eksempel lekearealer kan brukes til lek, veier til ferdsel etc.

4.8.    Styrets leder og ett styremedlem kan i saker som gjelder den daglige drift, i fellesskap forplikte vellet ved sine underskrifter.

5.        Fordeling av utgifter

5.1      Vellets utgifter fordeles mellom de eierseksjonssameiene som er nevnt i pkt 1.1. I andre tilfeller enn det som er nevnt i pkt 5.2, skjer fordelingen forholdsmessig etter eierseksjons­sameienes samlede areal iht følgende fordeling

 • Sameie Schultzehaugen 1: 3 966,7
 • Sameie Schultzehaugen 2:    728,3
 • Sameie Schultzehaugen 3:    238,2
 • Sameie Schultzehaugen 4:    716,5
 • Sameie Schultzehaugen 5: 6 694,8

Eierseksjonssameiene er forpliktet til å betale sin andel av utgiftene i henhold til ovennevnte fordelingsnøkkel, og er selv ansvarlige for å fordele sine andeler av utgiftene på sine egne seksjonseiere, dvs. vellets medlemmer.

5.2     Eierseksjonssameiene betaler forskuddsvis et à konto beløp til dekning av fjernvarme. Beløpet fastsettes av styret i vellet. Avregning av faktisk forbruk foretas en gang per år eller så ofte det er påkrevd, etter avlesning av målere hos eierseksjonssameiene.

5.3     Styret kan innkreve forskuddsvis betaling av utgiftene til neste års vedlikehold

6.        Avgjørelser som krever kvalifisert flertall eller enstemmighet ved årsmøtet

6.1.     Endringer av vedtektene vedtas av årsmøtet når minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for vedtaket.

6.2.    Vedtak om å foreta nyanskaffelser, forbedringer m.v. når utgiftene til tiltaket er vesentlige og tiltaket ikke kan anses som alminnelig vedlikehold/drift av uteareal, krever 2/3 av de avgitte stemmer

6.3.    Avvikling av vellet, endringer i kostnadsfordelingen sameierne i mellom jr. pkt. 5.1 eller pkt 5.2, vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer endringer i Eiendommens bruk krever enstemmighet. Det samme gjelder vedtektsendringer som tar sikte på slike forhold.